top of page

Adli Bilimler Dergisi Yazım Kuralları

1. Türk Adli Bilimler Dergisinde adli bilimlerle ilgili çalışma alanlarında yapılmış deneysel araştırmalar, retrospektif ve prospektif çalışmalar, olgu sunumları, derleme yazıları, alan tanıtımları, editöre mektuplar yayınlanır.

2. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yazarların, yazım kurallarının arkasındaki sayfada yer alan “YAYIN HAKLARI DEVİR FORMU”nu imzalayarak yayınla birlikte göndermeleri gerekmektedir.

3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

4. Biçimsel esaslar:

 • Yazılar IBM uyumlu bilgisayarlarda Winword programı ile yazılmalı, yazı ve grafikler CD/DVD’ye yüklenmelidir.

 • Yazılar, yazar isim ve adresleri birinde bulunup diğer üçünde bulunmayan toplam 4 basılı kopya ile birlikte gönderilmelidir.

 • Yazılar referanslar dâhil on sayfayı geçmemelidir.

 • Yazılar A4 boyutundaki kâğıdın bir yüzüne kâğıdın üst, alt ve yan taraflarında 3cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman 12 punto yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Paragraf girintisi, 1.25 cm olmalıdır. Sayfa numaraları sağ üst kösede yer almalıdır.

 • Her sekil, tablo ve grafik ayrı sayfada yer almalıdır. Şekiller cini mürekkebi ile aydınger kâğıda çizilmeli, şekillere sıra numarası verilmeli ve yazı içerisinde yerleri belirtilmelidir. Şekillerin alt yazıları ayrı bir kâğıda yazılmalıdır.

 • Fotoğraflar ayrıntıları görülecek derecede net ve parlak kâğıda basılmış olmalı, arkalarına makalenin adı, fotoğrafın numarası ve alt yazıları yazılarak ayrı bir zarf içinde 4 kopya olarak gönderilmelidir.

 • Tablolar CD/DVD’e kaydedilirken Excel programında hazırlanmalıdır. Tablolar numaralandırılmalı ve yerleri metin içerisinde belirtilmeli, tablo yazıları tablonun üstünde yer almalıdır.

 • Yazı formu, on sayfa, Türkçe özet sayfası, İngilizce özet (abstract) sayfası, yazının içeriğine uygun olarak yazarlar tarafından uygun görülen şekilde bölümlere ayrılmış çalışma, kaynaklar, şekiller, tablolar ve grafikleri içeren sayfalar seklinde düzenlenmelidir. Ara baslıklar büyük harfle yazılmalıdır.

 • Ön sayfa: Yazının baslığı (Türkçe ve İngilizce), yazarların isimleri, akademik unvanları, kurumları, yazışılacak yazarın adı, soyadı, adresi ve elektronik posta adresi bulunmalıdır. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuşsa, tebliğ yeri ve tarihi bu sayfada belirtilmelidir.

 • Özetler (özet ve abstract): Çalışmanın tamamının anlaşılmasını sağlayacak kapsamda olmalı ve 200 kelimeyi geçmemelidir. En fazla 10 anahtar kelime verilmelidir.

 • Teşekkür notu kaynaklardan hemen önce yazılmalıdır.

 • Kaynaklar: Metin içerisindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve metinde parantez içerisinde gösterilmelidir. Dergi isimleri index medicus’a göre kısaltılmalı ve tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Kaynak yazılımı aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde olmalıdır.

  • Makale: Robinson E, Wentzel J. Toneline bitemark photography. J Forensic Sci 1992; 37 (1): 195-207

  • Kitap: Gordon I, Shapiro HA, Berson SD, editors. Forensic Medicine: A Guide to Principles. 3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone, 1988: 196.

  • Kitap Bolumu: Robinson G, Gray T. Electron Microscopy 1: Theoretical Aspects and Instrumentation. In: Bancroft JD, Stevens A, eds. Theory and Practice of Histological Technics. 3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone, 1990: 509-523.

5. İnsanlar üzerinde yapılacak çalışmalar ve hayvan deneylerinde yerel etik komiteden izin alınmalı ve izin belgesi yazı ile birlikte gönderilmelidir. Bu konudaki tüm sorumluluk yazar/yazarlara aittir. Yazıda sözü edilen kişinin kimliğini belirten isim, adres kullanılmamalıdır. Kişinin kimliğini acık şekilde belli eden fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

6. Gönderilen çalışmada yazının bu dergide yayınlanmasını tüm yazarların onayladıklarını gösterir bir belge bulunmalıdır.

7. Yayınlanacak yazılar yayın kurulu tarafından kapsam ve düzen tarafından uygun bulunmalıdır. Yazıların basılıp basılmamasına, basılma önceliğine yayın kurulu karar verir. Hakemlerin kararından sonra yayın kurulunun yazının mesajını değiştirmeyen her turlu düzeltmeleri ve kısaltmaları yapma yetkisi vardır.

8. Yazı ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

9. Yazarların, makale ve fotoğraflarda etik kurallara dikkat etmesi gerekmektedir.

Adli Bilimler Dergisi Yazım Kuralları: Quote
bottom of page